Ochrana osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů

zákazníků, odběratelů, dodavatelů a smluvních partnerů

 

V souladu s ust. článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) tímto společnost HOFMEISTER s.r.o., IČO: 26319101, se sídlem Mezi Ploty 382/12, Černice, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13206 (dále jen „správce“) informuje své zákazníky, odběratele, dodavatele a smluvní partnery (dále společně jako „subjekt údajů“) o zpracovávání osobních údajů, které o sobě subjekt údajů poskytnul správci.

 

I.

Základní ustanovení

 1. Společnost HOFMEISTER s.r.o., tj. správce, je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR.
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Mezi Ploty 382/12, 326 00 Plzeň

email: gdpr@hofmeister.cz

telefon: +420 377 247 425 (36)

 1. Osobními údaji se ve smyslu ust. článku 4 odst. 1 GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Správce zpracovává osobní údaje, které mu subjekt údajů poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění smlouvy od subjektu údajů. Správce dále zpracovává osobní údaje o subjektu údajů, které zjistil z veřejně přístupných registrů (např. veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, centrální evidence exekucí) a to v rozsahu: jméno, příjmení, IČO, DIČ, sídlo, adresa provozovny, živnostenská oprávnění, vedené exekuce proti subjektu údajů, vedené insolvenční řízení subjektu údajů, výkon funkce v orgánech právnických osob.
 4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

II.

Důvod, účel a doba zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů za následujícími účely:

a)    splnění právních povinností, které se na správce vztahují a které vyplývají zejména z daňových předpisů a předpisů upravujících vedení účetnictví

b)   jednání o uzavření smlouvy, vyřízení objednávky subjektu údajů a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem a splnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů

c)    oprávněný zájem správce mít možnost vymáhat a uplatňovat majetková práva a nároky z uzavřené smlouvy nebo předsmluvního vyjednávání vůči subjektu údajů

d)   oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

III.

Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou správce a jeho oprávnění zaměstnanci. Kromě těchto osob mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro správce. Aktuální seznam zpracovatelů správce poskytne subjektu údajů na jeho žádost.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

IV.

Práva subjektů údajů

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů tato práva:

a)    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b)   právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

c)    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

d)   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

e)    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 1. Subjekt údajů může uplatnit svá práva dle odst. 1 tohoto článku u správce (gdpr@hofmeister.cz).
 2. Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

V.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

V Plzni dne 25.5.2018